รถกอล์ฟ Lvtong มาตรฐาน EU-CE ใช้เทคโนโลยี Germany มีรูปทรงที่ทั้นสมัย และสวยงาม และคงทน อะไหล่าหาง่าย จึงเป็นที่นิยมใน ยุโรปและ สพรัฐอเมริกา